وبگاه شخصی فرشيد اشراقي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
پرتفوی بهینه سپرده ها و تسهیلات اعطائی در بانک کشاورزی و تعیین تاثیر تغییر نرخ سود حبیب اله سلامی کاظم صدر و فرشید اشراقی 1382  دانشگاه تهران داخلی(داخل دانشگاه) 
مقايسه و ارزيابي اقتصادي روشهاي جيره نويسي گاوهاي شيري – مطالعه موردي فرشيد اشراقي فاطمه كاظمي 1391  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزيابي اقتصادي و مالي گاوداريهاي شيري – مطالعه موردي فرشيد اشراقي فاطمه كاظمي 1391  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزيابي كارايي اقتصادي و فني گاوداريهاي شيري – مطالعه موردي فرشيد اشراقي فاطمه كاظمي 1392  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي كارايي فني توليد كلزا در شهرستان گرگان فرشيد اشراقي علي كرامت زاده 1394  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي تاثير سياست پرداخت مستقيم محصول پنبه بر الگوي كشت در شهرستان گنبد كاووس علي كرامت زاده فرشيد اشراقي 1395  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزيابي بهره‌وري و عوامل موثر بر ريسك توليد گندم در شهرستان گرگان فرشید اشراقی  1395  شهرستان گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 18696
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان