وبگاه شخصی فرشيد اشراقي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
جامعه مجازي مهندسان كشاورزي و منابع طبيعي ايران 1391  


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
انجمن علمي گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مشاور انجمن علمي  1391 1393 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
كارگروه بررسي توانايي علمي رشته اقتصاد كشاورزي 1390 1396 
كميته منتخب گروه اقتصاد كشاورزي 1391 1396 


عضویت در کمیته علمی همایش ها

نام همايشزمان همايشنوع همکاري
عضو كميته علميعضو كميته اجراييعضو كميته برگزاركنندهدبير
چهارمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي، ايران، كرج 1382 خير بله خير خير 
ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي، ايران، مشهد 1386 بله خير خير خير 
هفتمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي، ايران، كرج 1388 بله خير خير خير 
اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي، ايران، زنجان 1390 بله خير خير خير 


مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدير گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1393 1396 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

عنوانميزان مشاركتتاريخ راه اندازي
آموزش مقدماتی اکسل 100% آبان 1396 
کاربرد اکسل در تحلیل¬های اقتصادی-  100% آذر 1396 


  بازديد : 18702
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان