وبگاه شخصی فرشيد اشراقي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. کاظمی، فاطمه، قورچی، تقی، دستار، بهروز و فرشید اشراقی, ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت بر سودآوری در بره‌های پرواری نژاد افشاری, مجله پژوهش در نشخواركنندگان, 1395, شماره (1:4), 39-54
 2. میرکریمی، شهرزاد، جولايي، رامتين، اشراقی، فرشید و فرهاد شیرانی بیدآبادی, مديريت الگوي كشت محصولات زراعي با تاكيد بر ملاحظات زيست‌محيطي (مطالعه موردي: شهرستان آمل), فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست, 1395, شماره (2), 342- 329
 3. گلزاری، زهرا، اشراقی، فرشید و علی کرامت زاده, برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان, مجله پژوهش آب در کشاورزی, 1395, شماره (30:4), 457-466
 4. کرامتزاده، علی، مهرگان، فردیس، اشراقی، فرشید و فرهاد شیرانی بیدآبادی, عوامل موثر بر واکنش سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان, مجله پژوهشهای پنبه ایران, 1395, شماره (4:1), 1-16
 5. اشراقی، فرشید، خيري، نرگس و ابراهیم حسن پور, کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در ارزیابی ریسک تولید محصولات کشاورزی (مطالعه موردی : شهرستان گرگان), مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران, 1394, شماره (46:2), 383-375
 6. میرکریمی، شهرزاد، جولايي، رامتين، اشراقی، فرشید و فرهاد شیرانی بیدآبادی, کاربرد رهيافت فازی در تعيين الگوی بهينه کشت در راستای نيل به اهداف توسعه پايدار روستايی: زيربخش زراعت، شهرستان آمل, فصلنامه روستا و توسعه, 1394, شماره (18:3), 129-109
 7. ضیایی، سیده محدثه، شیرانی بیدآبادی، فرهاد و فرشید اشراقی, تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان, مجله پژوهش‌های اقتصاد روستا, 1394, شماره (1:2), 1-10
 8. اشراقي، فرشيد، عالميان، معصومه و رامتين جولايي, تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان, مجله راهبردهای توسعه روستایی, 1394, شماره (2:4), 454-447
 9. یوسفیان، نازنین، اشراقی، فرشید و فرهاد شیرانی بیدآبادی, تحلیل جایگاه ایران در تجارت جهانی سیب و عوامل مؤثر بر آن, مجله پژوهش‌های اقتصاد روستا, 1394, شماره (2:3), 78-89
 10. یوسفیان، نازنین، اشراقی، فرشید و فرهاد شیرانی بیدآبادی, بررسی ساختار رقابت‌پذیری در بازار جهانی سیب, مجله پژوهش‌های اقتصاد روستا, 1394, شماره (2:5), 43-31
 11. اشراقی، فرشید و فاطمه کاظمی, ارزیابی کارایی اقتصادی و فنی گاوداری‌های شیری شهرستان گرگان, پژوهش در نشخواركنندگان, 1393, شماره (2:1), 195-212
 12. ضیایی، سیده محدثه، اشراقی، فرشید، شیرانی بیدآبادی، فرهاد و علی کرامت زاده, عوامل موثر بر انتخاب راهبرد مقابله­اي استفاده از غذاهاي كمترمرجح و ارزان قيمت در شرايط عدم امنيت غذايي: مطالعه موردي مناطق روستايي گرگان, فصلنامه روستا و توسعه , 1393, شماره (17:3), 123-142
 13. ضیایی، سیده محدثه، شیرانی بیدآبادی، فرهاد، اشراقی، فرشید و علی کرامت زاده, کاربرد استراتژی مقابله غیرغذایی در سنجش عدم امنیت غذایی در مناطق روستایی گرگان, مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي, 1392, شماره (5:3), 97-83
 14. اشراقي، فرشيد و سيميندخت قاسميان, بررسي بهره‌وري اقتصادي مصرف آب در استان گلستان, مجله پژوهش آب در كشاورزي, 1391, شماره (26:3), 322-317
 15. اشراقي، فرشيد و حبيب‌ا... سلامي, تاثير يكسان‌سازي نرخ تسهيلات بانكي بر تخصيص اعتبارات به بخش كشاورزي, مجله علوم كشاورزي ايران, 1388, شماره (5), 1063-1053
 16. فرشيد اشراقي, برنامه ریزی تقریبا بهینه و کاربرد آن در مدیریت مزرعه, مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران, 1388, شماره (1:40), 128-123
 17. سلامي، حبيب‌ا... و فرشيد اشراقي, تاثير سياست‌هاي حمايت قيمتي بر روند رشد توليدات كشاورزي در ايران, فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه, 1380, شماره (36), 21-7
 1. Soltani, A., Sankhayan, P. L., Hofstad, O., Eshraghi, F., and A. Arabmazar, Consequences of an Improved Road Network in Rural Iran: Does it Lead to Better Livelihoods and Forest Protection?, Small-scale Forestry, 2017, شماره (16:3), 347–365
 2. Eshraghi, F., Ahmadi Kaliji, S. and M. Aminravan, Investigating the role and importance of Iran’s cotton trade in the world markets, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013, شماره (5-5), 513-516
 3. Alamian, M., Eshraghi, F. and R. Joolaie , Decomposition of growth of agricultural products value in Golestan province, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013, شماره (6-3), 139-143
 4. Hasanvand, M., Joolaie, R., Keramatzadeh, A. And F. Eshraghi, Studying impact of available water quantity decrease on cropping pattern of agriculture crops to confronting drought condition: case study Neka city, Mazandaran province, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013, شماره (6-10), 600-604
 5. Mirkarimi, S. H., Joolaie, R., Eshraghi, F. and F. Shirani Bid Abadi, Application of Fuzzy Goal Programming in Cropping Pattern Management of Selected Crops in Mazandaran Province (Case Study Amol Township), International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013, شماره (6-15), 1062-1067
 6. Ziaei, S. M., Shirani Bid Abadi, F., Eshraghi, F. and A. Keramatzadeh, Food Security and Coping Strategies Case Study of Rural Areas of Gorgan, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013, شماره (6-4), 225-230
 7. Mehregannasab, F., Keramatzadeh, A., Eshraghi, F., and Shirani Bid Abadi, F. , Estimating the Response Cultivation Model of Cotton in Golestan Province of Iran, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013, شماره (6-17), 1194-1198
 8. Farshid Eshraghi, On Sensitivity of the Chance Constrained Programming, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 2008, شماره (4-1), 113-116
 9. Salami, H. and F., Eshraghi, Impact of Lowering Profit rate Benchmark on Credit Supply to Agricultural Sector: Evidence From Iranian Agricultural Bank, The Empirical Economic Letter, 2006, شماره (5), 159-169
 1. اشراقي، فرشيد و حبيب‌ا... سلامي, تجزيه و تحليل تاثير سياست‌ حمايت قيمتي بر روند رشد گندم در ايران با استفاده از روش همگرايي, سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران, بهمن 1379, ايران, مشهد
 2. شامخي، هانيه، اشراقي، فرشيد و رامتين جولايي, بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی براساس مدل جاذبه تجارت, كنفرانس الكترونيكي (webinar) بین المللی اقتصاد سبز, 1393, ايران, آنلاين
 3. حسن‌وند، مريم، جولايي، رامتين، كرامت‌زاده، علي و فرشيد اشراقي, تعیین قیمت سایه ای نهاده های تولیدی به ویژه نیروی کار اراضی کشاورزی منطقه نکا با استفاده از مدل الگوي بهينه كشت, اولين كنفرانس ملي دانشجويي اقتصاد كشاورزي ايران, 1392, ايران, مشهد
 4. حسن‌وند، مريم، جولايي، رامتين، كرامت‌زاده، علي و فرشيد اشراقي, تحلیل حساسیت الگوی کشت بهینه با کاهش مقدار آب موجود برای ارزشگذاری نهاده آب کشاورزی: مطالعه موردي شهرستان نكا، استان مازندران, اولين كنفرانس ملي دانشجويي اقتصاد كشاورزي ايران, 1392, ايران, مشهد
 5. گرگاني، بي‌بي سليمه، كرامت‌زاده، علي، جولايي، رامتين و فرشيد اشراقي, بررسي تاثير هدفمندسازي يارانه حاملهاي انرژي بر الگوي كشت, اولين كنفرانس ملي دانشجويي اقتصاد كشاورزي ايران, 1392, ايران, مشهد
 6. محسن زاده، آمنه، اشراقي، فرشيد، كرامت زاده، علي و فرهاد شيراني بيدآبادي, محيط زيست و نقش آن در كشاورزي پايدار, دومين همايش ملي و برنامه ريزي محيط زيست, 1392, ايران, همدان
 7. محسن زاده، آمنه، اشراقي، فرشيد، كرامت زاده، علي و فرهاد شيراني بيدآبادي, سهم شاخصهاي اقتصادي در پايداري بحش كشاورزي در استان گلستان, دومين همايش ملي و برنامه ريزي محيط زيست, 1392, ايران, همدان
 8. میرکریمی، شهرزاد، جولايي، رامتين، اشراقی، فرشید و فرهاد شیرانی بیدآبادی, نقش استفاده بهينه از نهاده هاي كود و سم در كشاورزي پايدار, دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم, 1392, ايران, همدان
 9. محسن زاده، آمنه، اشراقي، فرشيد، كرامت زاده، علي و فرهاد شيراني بيدآبادي, بررسي روند پايداري كشاورزي با استفاده از شاخصهاي زيست محيطي در استان گلستان, دومين همايش ملي و برنامه ريزي محيط زيست, 1392, ايران, همدان
 10. محسن زاده، آمنه، اشراقي، فرشيد، كرامت زاده، علي و فرهاد شيراني بيدآبادي, نقش استفاده بهينه از كودها و سموم در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم در استان گلستان, اولين همايش برنامه ريزي حفاظت، حمايت از محيط زيست و توسعه پايدار , 1392, ايران, همدان
 11. ضیایی، سیده محدثه، شیرانی بیدآبادی، فرهاد، اشراقی، فرشید و علی کرامت زاده, بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان در شرایط تحریم اقتصادی, كنفرانس الكترونيكي (webinar) بین المللی اقتصاد در شرايط تحریم, 1392, ايران, آنلاين
 12. ضیایی، سیده محدثه، شیرانی بیدآبادی، فرهاد، اشراقی، فرشید و علی کرامت زاده, استراتژی های مقابله غذایی در شرایط تحریم اقتصادی مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان گرگان, كنفرانس الكترونيكي (webinar) بین المللی اقتصاد در شرايط تحریم, 1392, ايران, آنلاين
 13. میرکریمی، شهرزاد، جولايي، رامتين، اشراقی، فرشید و فرهاد شیرانی بیدآبادی, کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی در تجزیه و تحلیل اشتغال در بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان آمل), كنفرانس الكترونيكي (webinar) بین المللی اقتصاد در شرايط تحریم, 1392, ايران, آنلاين
 14. میرکریمی، شهرزاد، جولايي، رامتين، اشراقی، فرشید و فرهاد شیرانی بیدآبادی, مدیریت الگوی کشت و تجزیه و تحلیل اشتغال در بخش کشاورزی در شرایط تحریم اقتصادی (رهیافت برنامه‌ریزی آرمانی), كنفرانس الكترونيكي (webinar) بین المللی اقتصاد در شرايط تحریم, 1392, ايران, آنلاين
 15. عالميان، معصومه، اشراقي، فرشيد و رامتين جولايي, تجزیه و تحلیل رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان در شرایط تحریم اقتصادی, كنفرانس الكترونيكي (webinar) بین المللی اقتصاد در شرايط تحریم, 1392, ايران, آنلاين
 16. Mirkarimi, Shahrzad, Joulaei, Ramtin, Eshraghi, Farshid and Farhad Shirani Bidabadi, Determining Optimization of Cropping Pattern In Economic Sanctions Conditions (Case Study Amol County, International E-Conference on Economy under Sanctions, 1392, Iran, Online
 17. اشراقي، فرشيد و سيميندخت قاسميان, بررسي بهره‌وري اقتصادي مصرف آب (مطالعه موردي: استان گلستان), نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه, 1391, ايران, كرج
 18. اشراقي، فرشيد و فاطمه كاظمي, بررسی تأثیر نوسانات قیمتی بازار بر جیره گاوهای شیری- مطالعه موردی, پنجمين كنگره علوم دامي ايران, 1391, ايران, اصفهان
 19. اشراقي، فرشيد و فاطمه كاظمي, بررسی کارایی الگوی برنامه ریزی خطی در کاهش هزینه جیره گاوهای شیری- مطالعه موردی, پنجمين كنگره علوم دامي ايران, 1391, ايران, اصفهان
 20. كرامت‌زاده، علي و فرشيد اشراقي, بررسي ميزان توليد و واردات محصولات استراتژيك كشاورزي (گندم و برنج) با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي, اولين همايش فرصت‌ها و چالش‌ها در توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني, 1391, ايران, مشهد
 21. اشراقي، فرشيد، عالميان، معصومه و رامتين جولايي, عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی ایران, نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی, 1391, ايران, پيرانشهر
 22. حسن‌وند، مريم، جولايي، رامتين، كرامت‌زاده، علي و فرشيد اشراقي, تعيين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده از الگوي بهينه كشت محصولات زراعي: مطالعه موردي شهرستان نكا، استان مازندران, اولين كنفرانس ملي راه كارهاي دستيابي به توسعه پايداردر بخشهاي كشاورزي،منابع طبيعي و محيط زيست, 1391, ايران, تهران
 23. حسن‌وند، مريم، جولايي، رامتين، كرامت‌زاده، علي و فرشيد اشراقي, تعيين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده از الگوي بهينه كشت محصولات زراعي: مطالعه موردي شهرستان خرم‌آباد، استان لرستان, اولين كنفرانس ملي راه كارهاي دستيابي به توسعه پايداردر بخشهاي كشاورزي،منابع طبيعي و محيط زيست, 1391, ايران, تهران
 24. قاسميان، سيميندخت و فرشيد اشراقي, مطالعه تطبيقي اهميت اقتصادي جنگل‌ در ایران و كشورهاي منتخب, سومين همایش بين‌المللی تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اكوسيستمهاي طبيعي، ارديبهشت, 1391, ايران, ساري
 25. اشراقي، فرشيد و مرتضي مومني, بررسي رشد بهره‌وري توليد پنبه آبي استان گلستان, اولين همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه, 1391, ايران, گرگان
 26. قاسميان، سيميندخت و فرشيد اشراقي, بازاريابي و صادارات پنبه؛ فرصتها و چالشها, اولين همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه, 1391, ايران, گرگان
 27. احمدي كليجي، سينا، امين روان، مرضيه و فرشيد اشراقي, مطالعه تطبيقي سياست قيمتي پنبه در ايران و كشورهاي منتخب, اولين همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه, 1391, ايران, گرگان
 28. اشراقي، فرشيد، احمدي كليجي، سينا و مرضيه امين روان, بررسي اهميت و جايگاه تجارت پنبه ايران در بازارهاي جهاني, اولين همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه, 1391, ايران, گرگان
 29. اشراقي، فرشيد و ولي اله جمالي, نقش بازاريابي در مديريت زنجيره تأمين, همایش علمی منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی, 1390, ايران, گرگان
 30. قاسميان، سيميندخت و فرشيد اشراقي, بازاريابي و صادارات زعفران؛ فرصتها و چالشها, همایش ملی گیاهان دارویی, 1389, ايران, ساري
 1. Salami, H., F. Eshraghi, and K., Sadr, Modeling portfolio management in Islamic banking: The case of Iranian Agricultural Bank, 6th international Conference of Middle East Economic Association Zayed University, 2007, UAE , Dubai

  بازديد : 18701
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان