وبگاه شخصی فرشيد اشراقي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
متفرقه

1387 – 1378: همكاري و فعاليت در مركز كامپيوتر گروه اقتصاد كشاورزي - دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي - دانشگاه تهران 


  بازديد : 18704
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان