فرشيد اشراقي
فرشيد اشراقي

فرشيد اشراقي

دانشکده: مدیریت کشاورزی

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مدیریت اقتصاد کشاورزی

پست الكترونيكي: eshraghi(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 26416
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان